Voorbeelden Bos- en Natuurcompensatie

Boscompensatie voor verbreding van de A50 op landgoed De Mellard

De brug bij Ewijk is al jaren een vaak genoemd knelpunt in de Nederlandse infrastructuur. Bijna dagelijks staan er files. Om de doorstroming van het verkeer als ook de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, wordt het weggedeelte A50 Ewijk-Valburg in beide richtingen van 2x2 naar 2x4 rijstroken verbreed. Er komt een extra brug over de Waal (ten westen van de bestaande) in de A50. Ook past Rijkswaterstaat de knooppunten Ewijk en Valburg aan. Om deze verbreding mogelijk te maken zijn bomen en struiken gerooid. Na voltooiing van de weg kan 10,44 hectare beplanting worden teruggeplant en resteert er nog een compensatieplicht van 4,01 hectare.

Boscompensatie in het oksel van het Knooppunt Valburg

Om aan de wettelijke herplantplicht te voldoen is in de directe omgeving van het wegtracé gezocht naar locaties waar de resterende compensatie kan worden gerealiseerd. Gekozen is voor de noordoost oksel van het knooppunt Valburg. De boscompensatie op deze plek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de landschappelijke structuur van landgoed De Mellard en het leefmilieu van de inwoners van Valburg. In samenwerking met Landschapsarchitect Henk van Blerck, van Buro Schokland, is een nieuw verhaal voor het landschap gemaakt. Zo wordt het bos op deze komkleigronden ontsloten door een lage kade met een zijving of zeeg. De zijving of zeeg vormde in het verleden vaak de basis van waaruit het landschap werd ontgonnen. Gelijktijdig met de bosaanleg worden enkele honderden meters Natuurvriendelijke oevers door het Waterschap aangelegd. Dit ter verbetering van zowel de waterkwaliteit (kaderrichtlijn water) als het bergingsvermogen.


Een complicerende factor bij de boscompensatie is de aanwezigheid van 2 leidingvakken met hoogspanningskabels door het gebied. Door realisatie van productiegriend, is hier een langdurige oplossing voor gevonden. Om aan te sluiten op het landgoed wordt tevens een strook met laagblijvend (wild) fruit en een soort poelen aangelegd.

Gronden met een agrarische bestemming worden omgevormd naar bos en natuur, en na de inrichting, tegen de waarde van bosgrond, overgedragen aan het landgoed De Mellard. Loo Plan stelt een gecombineerd inrichtings-, beplantings- en beheerplan op. Fennema advies vertegenwoordigt de landgoed eigenaar in het proces.

 

Natuurcompensatie voor 2de stadsbrug in Nijmegen

Gemeente Nijmegen is voornemens een tweede Stadsbrug over de Waal te bouwen. Door deze bouwactiviteiten worden uiterwaarden, die als Natura 2000 gebied in het kader van de Natuurbeschermingswet zijn aangewezen, aangetast. Het natuurdoel dat onder meer wordt geschaad is de winteropvang van ganzen.

De gemeente Nijmegen heeft van bevoegde overheidsinstanties de verplichting opgelegd gekregen om deze inbreuk op natuurwaarden elders te compenseren. Aangezien de gemeente Nijmegen geen compensatiemogelijkheid binnen haar gemeentegrenzen heeft gevonden, is men in de regio gaan zoeken naar compenserend gebied, waar deze natuurdoelstelling naar kan worden verlegd. Dit gebied is gevonden in de Havikerwaard, onderdeel van landgoed Middachten. Aan de inrichting en beheer van het natuurcompensatiegebied zijn gedurende de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2109 kosten verbonden, die door de gemeente Nijmegen zijn afgekocht door een eenmalige vergoeding voor inkomstenderving aan Middachten uit te keren.

Het natuurcompensatiegebied wordt gebruikt en beheerd door pachters van Middachten. Deze pachters worden voor de inkomstenderving vergoed door een verlaging van de pacht. Age Fennema heeft namens Middachten de onderhandelingen voor deze natuurcompensatie gevoerd.

Unie van Bosgroepen - Loo Plan - Fennema Advies
partners van Stichting Bos- en Natuurcompensatie
Diepesteeg 4, 6994 CD De Steeg
E:info@bosennatuurcompensatie.nl T:06 - 5021 3298
endkolom